Class Desk of 7--A


Class-Section
7--A
ClassTeacher
Students
Get Students of 7--A
Time-Table
Show Class Time Table
Books
Get Books of 7--A
<< Return Class Desk

Subjects of 7--A

SubjectName Subject Teacher SubjectWeeklyLoad
Activity Shailja Pachauri 2
Art Gunjan Kumari 2
Biology Shailja Pachauri 2
Chemistry Shailja Pachauri 2
Computer Shanu Satyendra Gupta 4
Dance Yakshi Varshney 1
English Language Farhana Farooqi 3
English Literature Farhana Farooqi 3
Geography Dushyant Kumar 3
GK Shailja Pachauri 2
Hindi Sauni Gaur 2
Hindi Literature Sauni Gaur 3
History & Civics Bharti 3
Library Seema Masih 2
Mathematics Baby Varshney 7
Music Shashi Sharma 1
Physics Nikita Singh 2
Sanskrit Sauni Gaur 2
Sports Balvendra Singh 1
V.Ed Shailja Pachauri 3
V.Ed Shanu Satyendra Gupta 1
Value Education Bhuvnesh Gaur 2
<< Return Class Desk